Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Relevante competenties uit het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

  1. Contactueel en communicatief vaardig zijn in individuele contacten en met groepen
    • Heeft aandacht voor de beleving, ervaring, levensverhaal en leefsituatie
    • Is open over eigen ervaringen met veerkracht, talenten, kwetsbaarheden
  1. Inzetten eigen ervaringen op empowerende wijze
    • Maakt zichzelf bekend en vertelt waar passend over de eigen ervaringen
    • Kan in het werk verbinding houden met de eigen ervaringswereld waarin herstel verankerd ligt
    • Kan het eigen verhaal zo delen dat dit er voor een ander toe doet
    • Kan eigen ervaringen relativeren
    • Kan voor het verschaffen van hoop zichzelf als rolmodel inzetten en een voorbeeldfunctie vervullen
    • Kan toegang verschaffen tot ervaringskennis van herstel, stigma en empowerment uit andere bronnen
    • Kan kracht bij anderen herkennen, bekrachtigen en mobiliseren
    • Is deskundig door reflectie en dialoog met deelgenoten in het leven met ziekte en herstel
    • Beschikt over een vergrote gevoeligheid voor nuances, details en belevingswereld van mensen met psychische problemen
    • Straalt een gevoel van hoop uit en het vertrouwen dat herstel voor iedereen mogelijk is
  1. Methodisch handelen
    • Werkt vraaggericht en biedt op maat ondersteuning bij zelfhulp
    • Is bekend met methoden van vraaggericht werken en ondersteuning bij zelfhulp en kan die toepassen
    • Kan reflecteren op de eigen aanpak en attitude vanuit de waarden van herstel en ervaringsdeskundigheid
    • Kan aansluiting met andere hulpverlening ondersteunen
  1. Conceptueel en normatief denken
    • Heeft inzicht in het onderscheid tussen wetenschappelijke kennis, professionele praktijkkennis en ervaringskennis
    • Heeft kennis van concepten: herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid en kan dit koppelen aan eigen ervaringen
    • Heeft inzicht in de ethische en normatieve kaders voor de eigen beroepsuitoefening
    • Kan creatief en innovatief werken en zoekt nieuwe antwoorden op vanuit vragen van cliënten, collega’s en samenleving
  1. Voorlichten, adviseren, coachen en scholen
    • Kan eigen ervaringskennis en expertise aanbieden en delen
    • Kan cliënten betrekken bij ontwikkeltrajecten van de instelling
    • Heeft inzicht in werkvormen ten behoeve van leren en ontwikkelen