Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Relevante competenties uit het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

 1. Contactueel en communicatief vaardig zijn in individuele contacten en met groepen

 • Heeft aandacht voor de beleving, ervaring, levensverhaal en leefsituatie
 • Is open over eigen ervaringen met veerkracht, talenten, kwetsbaarheden
 1. Inzetten eigen ervaringen op empowerende wijze

 • Maakt zichzelf bekend en vertelt waar passend over de eigen ervaringen
 • Kan in het werk verbinding houden met de eigen ervaringswereld waarin herstel verankerd ligt
 • Kan het eigen verhaal zo delen dat dit er voor een ander toe doet
 • Kan eigen ervaringen relativeren
 • Kan voor het verschaffen van hoop zichzelf als rolmodel inzetten en een voorbeeldfunctie vervullen
 • Kan toegang verschaffen tot ervaringskennis van herstel, stigma en empowerment uit andere bronnen
 • Kan kracht bij anderen herkennen, bekrachtigen en mobiliseren
 • Is deskundig door reflectie en dialoog met deelgenoten in het leven met ziekte en herstel
 • Beschikt over een vergrote gevoeligheid voor nuances, details en belevingswereld van mensen met psychische problemen
 • Straalt een gevoel van hoop uit en het vertrouwen dat herstel voor iedereen mogelijk is
 1. Methodisch handelen

 • Werkt vraaggericht en biedt op maat ondersteuning bij zelfhulp
 • Is bekend met methoden van vraaggericht werken en ondersteuning bij zelfhulp en kan die toepassen
 • Kan reflecteren op de eigen aanpak en attitude vanuit de waarden van herstel en ervaringsdeskundigheid
 • Kan aansluiting met andere hulpverlening ondersteunen
 1. Conceptueel en normatief denken

 • Heeft inzicht in het onderscheid tussen wetenschappelijke kennis, professionele praktijkkennis en ervaringskennis
 • Heeft kennis van concepten: herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid en kan dit koppelen aan eigen ervaringen
 • Heeft inzicht in de ethische en normatieve kaders voor de eigen beroepsuitoefening
 • Kan creatief en innovatief werken en zoekt nieuwe antwoorden op vanuit vragen van cliënten, collega’s en samenleving
 1. Voorlichten, adviseren, coachen en scholen

 • Kan eigen ervaringskennis en expertise aanbieden en delen
 • Kan cliënten betrekken bij ontwikkeltrajecten van de instelling
 • Heeft inzicht in werkvormen ten behoeve van leren en ontwikkelen